REFERAT AF GENERALFORSAMLING

i Ollerup Delingsførere, lørdag 2. oktober 2021, kl. 14:00-15:00

Formand Kristian Albertsen bød velkommen. Afdøde medlemmer fra det forgangne år blev mindet. Forsamlingen sang ”Flyv Vort Flag”.

1.                   Valg af dirigent og stemmetællere:

Efter bestyrelsens forslag blev Lars Kristensen valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Stemmetællere vil blive valgt hvis det bliver nødvendigt.

2.                   a. Beretning om Elevforeningens arbejde.

Traditionen tro vil vi gerne starte denne årsberetning fra Elevforeningen med at mindes de OD’er, der i årets løb er gået bort. Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig — Æret være deres minde…………..Tak.

I 2020 blev det stort planlagte 100-års jubilæum og elevmøde den 1.-2. maj, som bekendt udsat. I stedet blev elevforeningens generalforsamling afholdt sammen med skolens årsmøde den 3. oktober 2020 ligesom den gør i år 2021.

Det er nu 1 år siden vi sidst var samlet. Vi havde nok sidste år haft en forventning og håb om, at vi kunne have afholdt skolens jubilæum den 1. maj og elevmødet den 2. maj 2021, som var de datoer vi havde sat sammen med skolen.  Men AK sådan gik det som bekendt ikke. Jubilæum og elevmøde/jubilardag blev endnu en gang aflyst pga coronaen.

Årsskriftet kom ud som vanligt. Temaet i dette årsskrift var ”Nytænkning i en Coronatid”, hvor artiklerne bærer præg af en særlig kreativitet, der har styrket den personlige udvikling både for elever og medarbejdere.

I Årsskriftet er der også artikler og billeder af elevforeningens gaver ifm. 100-års jubilæet bl.a.:

Sangen ”Universet var tavst” af Jens Sejer Andersen med musik af Jacob Bonderup.

Den nyanlagte ”Japanske have” med fælles indsats fra Elevforeningen, Skolen, junior/seniorbisser samt en stor gavedonation fra vores japanske venner, kan vi nu se det flotte resultat af. Der var planlagt indvielse på 100-års jubilæet med bl.a. deltagelse af den japanske ambassadør, men sådan gik det desværre ikke.

Skulptur bestående af 3 skulpturer ”Bukspring”, ”Hovedspring-håndgang” og ”7’eren”, lavet af billedhuggeren og tidligere elev Keld Moseholm, som blev afsløret ved sidste års generalforsamling.

Bogen ”Fra udkant til forkant”, skrevet af Hans Bonde i forbindelse med 100-års jubilæet. Vi havde store forventninger til salget i forbindelse med 100-års jubilæet og den internationale gymnastikfestival, men som bekendt blev alt dette aflyst, som sagt er der stadig bøger til salg, og de kan købes online eller på skolens kontor.

Der er også fortsat mulighed for at erhverve ”Gamle gymnastik billeder” fra Ollerup, der er fundet i arkiverne, forstørret, således der er fremkommet flotte gymnastiske motiver. Billederne kan købes enten enkeltvis eller som et samlet sæt med 4 motiver.

Vi nåede i elevforeningens bestyrelse lige at mødes én gang i november 2020, men bedst som vi troede vi kunne begynde at tænke fremad, så blev Danmark atter lukket ned lige inden jul og eleverne sendt hjem.

Vi mødtes online i april måned 2021, hvor vi besluttede at donere 300.000 kr. til stolesæder til Arenaen. De 300.000 kr. havde vi i forvejen øremærket til jubilæet men da dette blev aflyst gav det god mening at donere det til stolesæder som en stor hjælp til den gamle skole, og da skolen på det tidspunkt heller ikke kendte helt konsekvensen af corona-udfordringerne.

Samtidig besluttede vi, at årets Elevnyt blev erstattet af et nyhedsbrev, der havde bl.a. indlæg fra hele 3 forstandere. Dette blev sendt ud på mail og som alm. post til alle uden e-mail-adresse. Så endnu en opfordring til alle der i mellemtiden har fået en e-mail-adresse om at give sekretæren besked herom. Der var en god og positiv respons på dette ”nyhedsbrev” som vi fremadrettet vil overveje at arbejde videre med i en eller anden form.

I 2020 regnskabet fremgår det, at der er 400 medlemmer i kontingentrestance og den største gruppe er årgang E14/F15, der var 5-års jubilar i 2020, hvor der var corona-nedlukning og dermed ingen elevmøde. Måske det er årsagen? Vi prøver bl.a. at skrive indlæg på 5-års jubilarernes facebookside m.m. Vi arbejder forsat videre med hvordan vi kan fastholde de unge i deres medlemskab, bl.a. om kontingentet skal revurderes, mere kommunikation evt. i et tættere samarbejde med skolen osv.

OD-puljen – hvor tidligere elever og medlemmer af Elevforeningen kan søge om tilskud indenfor de fastsatte rammer har der ikke været ansøgninger til i år 2020.

Seniorbisserne har haft forrygende travlt med at pudse, polere, renovere og etablere rundt på skolen. Seniorbissernes målsætning var , at ”Når Gymnastikhøjskolen i 2020 har 100 års jubilæum, står der en renoveret, flot og tidssvarende højskole, som rækker ind i fremtiden”. Hold op hvor har i nået meget og hvor er det blevet godt og flot. Stor tak til alle seniorbisserne og andre der har arbejdet hårdt på dette kunne nås. En stor tak til Gudrun og Anker som tog initiativet til seniorbisseideen og førte den ud i livet. Også en stor tak til Bodil og Verner som har været tovholder på flere store projekter.

Men seniorbisserne er ikke til at stoppe … de bliver bare ved og ved og ved … dette er en kæmpe gave for vores gamle skole, at vi har så mange ildsjæle der vil hjælpe og være med til at gøre en forskel.

På generalforsamlingen sidste år takkede vi Uffe for det gode samarbejde og hans store indsats for Gymnastikhøjskolen igennem alle årene og med den forventning om at der ville blive afholdt en afskedsreception for ham, men også her og endnu en gang spændte coronaen ben. Her ville vi overrække en gave til Uffe fra elevforeningen. Gaven er således blevet overrakt af et par gange, først en flot sitkagran til deres nye tagterrasse i Svendborg, senere gik vi sammen med skolen om et selvvalgt maleri som nu hænger i deres stue i Svendborg. Men, Uffe vi mangler stadig et ”maleri”, så vi håber vi kan få dig til at sidde stille en dag …. så du kan gøre de ”fire” andre selskab.  Endnu engang stor tak for samarbejdet gennem årene.

Stor tak til Gudrun og Anker for jeres store indsats, både med Seniorbisserne og som inspektør i Baksås i Norge.

Har nogen lyst til at komme til Norge, så er muligheden – som tidligere elev og medlem af Elevforeningen, at leje Baksås gamle skole. Nissedal byder på mange muligheder bl.a. flotte naturoplevelser. Praktiske informationer kan I få hos Gudrun og Anker, men booking foregår hos elevforeningens sekretær Vibeke Henriksen på skolens kontor.

Tak til vores årsskrift-redaktør Lærke, tak til alle der har bidraget til indholdet, med tekst, billeder mm.

Tak til alle der har bidraget til vores nyhedsmail, som alternativ til Elevnyt 2021.

Tak til 2. års årgangsrepræsentanterne: Mathilde Damgaard Olesen og Walter Andersen.

Tak til skolen, ledelsen, medarbejdere og skolens bestyrelse for godt samarbejde.

Tak til dig Vibeke som elevforeningens sekretær, og til Elevforeningsbestyrelse for jeres indsats, samarbejde og samvær.

Tak for fremmødet og opbakningen til vores generalforsamling – TAK.

                      b. Beretning om aktiviteter på OD-Baksås, Nissedal.

Anker Clausen orienterede om situationen i Baksås. Vi var heldige at Norge åbnede efter corona-nedlukningen lige til sommerferien. Kun 2 uger blev aflyst p.g.a. corona. Desværre blev arbejdsugen aflyst og udsat til 2021. Vi har bl.a malet facader, det var tiltrængt for det var 8 år siden. Der blev vist en billedserie fra seniorbissernes seneste arbejdsuge i Baksås. Vi takker foreningen for betaling af maden. Kristian takkede seniorbisserne for det store arbejde de har lagt for dagen.

                      c. Kort orientering om Gymnastikhøjskolens virke.

v/forstander Thomas Smidt Dissing. Vi har siden d. 15. marts, hvor vi igen måtte tage imod elever, haft en rigtig god elevtilslutning. Det vil sige, at vi i foråret 2021 havde tilmeldt 269, hvor af de 240 startede. De fleste af dem der ikke startede, flyttede deres ophold til efteråret, så rent faktisk, var det kun ganske få, der fravalgte opholdet helt. Vi har ligeledes her i efteråret haft helt fyldt op, og faktisk mere end fyldt, da vi jo også skal have plads til vores korte kurser. Det har betydet, at vi har nogle bo-vogne, hvor der er indlogeret elever. Eleverne har selvfølgelig været indforstået med, at de har skulle bo der, samtidigt har eleverne også været en kæmpe hjælp i, at justere og optimere det at være Ollerup elev i en bo-vogn. Derfor er vi også fortrøstningsfulde i forhold til foråret 2022, hvor vi har åbnet op for en venteliste på ikke mindre end 100 elever. De har alle fået tilbuddet om, at de kan blive elever sammen med de i forvejen 269 optagede elever. Det betyder, at vi potentielt kan optage over 300 elever til landsstævnet 2022, der stort set foregår i vores baghave. Et højskoleophold er aldrig det samme, det afhænger altid af, hvem man er på årgang med, hvilke medarbejdere der er, om det er forår eller efterår, hvor mange der er på årgangen og ja hvilken forstander der er!

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Vi havde forventet lidt højere kontingentindtægt end der er gået ind. Det skyldes at flere medlemmer end forventet ikke har betalt deres kontingent. Resten af regnskabet blevet gennemgået og derefter godkendt.

4.                   Behandling af indkomne forslag.

                      Der var ingen indkomne forslag.

5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                      a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var: Gitte Skovlod Stenum, Lars Møller Andersen og Ida Lousen. Alle 3 blev genvalgt.

                      b. Valg af suppleanter.

På valg var: Anne Mette Rohde og Marie Sofie Spanggaard Jespersen. Begge blev genvalgt

6.                   Valg af revisor og suppleant.

                      a. Valg af revisor.

                      På valg var: Peder Pedersen. Peder blev genvalgt.

                      b. Valg af revisorsuppleant.

                      På valg var: Kristian S. Skaarup. Kristian blev genvalgt.

7.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer i ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”

                      På valg var: Birgit Sørup Heinsen. Birgit blev genvalgt.

8.                   Eventuelt.

Tidligere forstanderpar Ingrid og Uffe Strandby blev udnævnt til æresmedlemmer. Uffe takkede for udnævnelsen og sagde at det havde været en fornøjelse at være forstander. Formand for Skolekredsen Poul Henning Jørgensen sendte en kæmpe tak til OD-Elevforeningen for det gode samarbejde og økonomisk velvillighed.

Referent

Vibeke Henriksen

08-10-2021