VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR OLLERUP DELINGSFØRERE ”ELEVFORENINGEN”

Vedtaget på generalforsamlingen 26. maj 2018.


§ 1.
Foreningens navn er ”Ollerup Delingsførere”.
Dagligt betegnet ”ELEVFORENINGEN”
Stiftet: 7. februar 1921.

§ 2.
Foreningens formål er at støtte Gymnastikhøjskolen og dens elever i arbejdet og være bindeled
mellem gamle elever og skolen, samt gamle elever indbyrdes.
Formålet søges løst gennem:
1. Udgivelse af årsskrift i samarbejde med Gymnastikhøjskolens forstander.
2. Udgivelse af foreningsblad ”Elevnyt”.
3. Drift og udlejning af ejendommen OD-Baksås, Nissedal, Norge.
4. Ved oplysningsarbejde og lignende at medvirke til øget tilgang af ungdomsledere fra
Gymnastikhøjskolen.
5. Bidrage med økonomisk støtte til formål der kommer foreningens medlemmer samt
Gymnastikhøjskolen i Ollerup til gode.
5. a. Hvem kan søge:
1. Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Vi ønsker at give et beløb som fonden kan råde over. Det kunne bl.a. være støtte til en
udenlandsk elevs ophold. Det kunne være et grundbeløb.
2. Udbredelsen af kendskabet til Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Hermed menes f. eks. personer som på forhånd er udvalgt af Gymnastikhøjskolen til at
udbrede kendskabet til Gymnastikhøjskolen og den danske højskolebevægelse.
3. Støtte til jubilararrangementer
Vi giver på forhånd et engangsbeløb til 5 og 10 års jubilar. Der ud over kan andre jubilarer
ansøge om økonomisk støtte til deres arrangement.
4. Støtte til højskolerelaterede arrangementer
Hermed menes at man kan få “den gode ide” foredrag, sang aftener m.m.
5. Ønsker (ansøgninger) fra Gymnastikhøjskolen til materiel/inventar til gavn for
nuværende og gamle elever. Vi vil gerne støtte investering i materiel og inventar, kunst, til
skolen.
5. b. Der kan ansøges hele året. Ansøgningerne sendes til Elevforeningen, Ollerup og behandles
mindst 4 gange årligt eller efter behov. Ansøgningerne behandles af det af Elevforeningens
bestyrelse nedsatte udvalg, der indstiller til bestyrelsen til endelig godkendelse. Formanden for
Elevforeningen er altid medlem af udvalget.
5. c: Elevforeningens likvide reserve skal mindst forblive på 1.200.000,00 kr. Afkastet fra den
samlede formue, sammen med den øvrige likvide beholdning, kan indgå i det beløb der bevilges
til formålet. Beløbet der samlet bevilges for et år skal fremgå af budgettet, der godkendes af
generalforsamlingen. På hver generalforsamling skal der fremlægges hvilke formål der er
bevilget penge til.
§ 3.
Medlemmer er alle, der har gennemgået et 3, 4, 5, eller 9 måneders kursus på Gymnastikhøjskolen, og som har betalt kontingent.
Kontingentet opkræves via mail eller fremsendelse af faktura i januar/februar måned.
Et elevhold regnes som medlemmer, når skoleopholdet er afsluttet, men stemmeret kan kun opnås mod at indbetale kontingent.
I en elevperiode har man ikke stemmeret.

§ 4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med elevmødet.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formand eller bestyrelse finder anledning hertil, og skal afholdes, når 10 pct. af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning derom med udførlig angivelse af forhandlingsemne.
Indvarsling til generalforsamling sker gennem ”Elevnyt” eller i særlige tilfælde ved udsendelse af
skriftlig meddelelse.
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, må indsendes til formanden senest 14 dage før.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent
2. a. Beretning om Elevforeningens arbejde.
b. Beretning om aktiviteter på OD-Baksås, Nissedal.
c. Kort orientering om Gymnastikhøjskolens virke.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
b. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.
a. Valg af revisor.
b. Valg af revisorsuppleant.
7. Valg af elevforeningens medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup.”
8. Eventuelt.

§ 5.
Bestyrelsen i ”OLLERUP DELINGSFØRERE”.

Bestyrelsen består af seks på generalforsamlingen valgte medlemmer, der vælges for to år ad
gangen.

I ulige år vælges 3 og i lige år 3.
Valgene til bestyrelsen afgøres ved mundtlige forslag.
Hvis der er flere kandidater, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning.
Forslagsstilleren skal have indhentet tilsagn fra den person, der foreslås.

Derudover består bestyrelsen af 4 ekstraordinære medlemmer.
Der vælges en kvindelig og en mandlig repræsentant fra det elevhold, der forlader skolen omkring juni hvert år.
De ekstraordinære medlemmer er valgt for en toårig periode og tiltræder efter den ordinære
generalforsamling.
De vælges i forbindelse med elevholdets orientering om ”Elevforeningen.”

Generalforsamlingen vælger to revisorer.
En af revisorerne er på valg hvert år.
Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant.
Suppleanten er på valg hvert år.

§ 6.
Bestyrelsen for ”GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP”.

”Elevforeningen” vælger tre personer til bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”.

Elevforeningens medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” vælges
eller udpeges for en periode af 2 år efter følgende plan:

A. Et medlem af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” udpeges af og blandt
Elevforeningens bestyrelsesmedlemmer.
B. To medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” vælges på
Elevforeningens generalforsamling.

Personen som vælges i gruppe A udpeges i ulige år.

Valgproceduren for medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” som
vælges i gruppe B er som følger:
– Personoplysninger på kandidater skal være afleveret skriftligt til Gymnastikhøjskolen i Ollerup eller elevforeningens formand senest 14 dage før elevforeningens generalforsamling. Såvel forslagsstiller som kandidat skal være gyldige medlemmer af Elevforeningen. Forslagsstilleren skal have indhentet tilsagn fra den person, der foreslås. Kandidaterne vil senest 10 dage før elevforenings generalforsamling blive offentliggjort på Gymnastikhøjskolen i Ollerup’s eller
elevforeningens internethjemmesider.
– Hvis der er flere kandidater, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning.
– En person vælges i lige år og en person vælges i ulige år.

Personer som vælges i såvel gruppe A og B indtræder i bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” efter førstkommende ordinære årsmøde for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”.
Elevforeningens bestyrelse vælger en suppleant for Elevforeningens repræsentanter i
bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”. Indtræder en suppleant i bestyrelsen
for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” skal denne vælges ved førstkommende generalforsamling i Elevforeningen.

§ 7.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen kan ansætte en lønnet sekretær uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet fornødne udvalg.
Foreningen tegnes af formanden, men denne kan med bestyrelsens godkendelse give beføjelser
videre til andre bestyrelsesmedlemmer eller den ansatte sekretær.

§ 8.
Årskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 9.
Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

§ 10.
Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 3/5 flertal på en generalforsamling, medens alle andre afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

§ 11.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders interval stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilgå den selvejende institution
Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Vedtaget på generalforsamlingen 26. maj 2018
Lars Meinert Mortensen
Dirigent.